مشاوره آنلاین خانم دکتر محمدزاده

امتیاز: 0 از 0
390,000 تومان
ایرانی داخل هستم

بله, خیر

جلسات مشاوره

جلسه 35 دقیقه, جلسه 45 دقیقه, جلسه 60 دقیقه, 3 جلسه 45 دقیقه تخفیف دار, 5 جلسه 45 دقیقه تخفیف دار, 8 جلسه 45 دقیقه تخفیف دار, 10 جلسه 45 دقیقه تخفیف دار, 20 جلسه 45 دقیقه تخفیف دار

فروش
4

توضیحات

مشاوره آنلاین خانم دکتر محمدزاده عضو سامانه HiExpert

عضویت در نظام روانشناسی با شماره: ۵۷۹۶

 

دانش آموخته  ممتاز مقطع دکترای روانشناسی از دانشگاه های بوعلی سینا و دانشگاه اصفهان

فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی و دکترا و نفر سوم دوره کارشناسی ارشد

مدرس دانشگاه

عضو نظام روانشناسی و مشاوره کشور- عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران

عضو دفتر استعدادهای درخشان

روانشناس مرکز خدمات روانشناختی و مشاوره آرام(ژیران).

 

 مقالات خانم دکتر محمدزاده:

۱- یعقوبی ابوالقاسم ، محققی حسین ، چگینی علی اصغر ، سروه محمدزاده(۱۳۹۲).رابطه بین دلبستگی، تغذیه با شیر مادر و شیوه از شیر­گرفتن کودک با سبک­های ارتباطی و اعتماد بین فردی در بزرگسالی .مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام. دوره بیست دوم، شماره یکم، فروردین ۹۳

۲- یعقوبی ابوالقاسم ، محققی حسین ، محمدزاده سروه ، محمدزاده سمکو، ربیعی، مهدی (۱۳۹۲) مقایسه عملکرد خانواده در بیماران مبتلا به اختلالات خلقی، روانپریشی و شبه جسمی.مجله علمی پژوهشی پژوهش های روانشناسی بالینی و مشاوره.دانشگاه فردوسی مشهد. سال ۳, شماره ۲ (۱۳۹۲): پاییز و زمستان ۱۳۹۲.صص۱۴۳-۱۵۶٫

۳– یعقوبی ابوالقاسم ، عروتی موفق علی اکبر ، چگینی علی اصغر ، محمدزاده سروه فراتحلیل رابطه  گرایش مذهبی با  سلامت روان.پذیرفته شده در فصلنامه علمی پژوهشی اندازه گیری تربیتی،دانشگاه علامه طباطبایی.ش۲۱٫بهار ۱۳۹۵٫

۴-محققی، حسین. ذوقی پایدار، محمدرضا.یعقوبی ابوالقاسم.یارمحمدی واصل، مسیب.محمدزاده سروه.(۱۳۹۵) تدوین و اعتباریابی مقیاس دیدگاه گیری اجتماعی در دانشجویان.فصلنامه شناخت اجتماعی.دانشگاه پیام نور.

۵- یعقوبی ابوالقاسم ، محمدزاده سروه (۱۳۹۵). اثرآموزشدیدگاه گیریاجتماعیبرسبکهایحلتعارضزوجین فرهنگ مشاوره و رواندرمانی(فرهنگ مشاوره سابق) دانشگاه علامه طباطبایی باهمکاری دانشگاه های دیگر.سال ۷ شماه ۲۸٫ ۱۳۱-۱۰۳٫

۶-محمدزاده سروه، یعقوبی ابوالقاسم (۱۳۹۶)پیش‌بینی میزان هویت‌گرایی ملی و دینی بر اساس سبک‌های هویتی.پژوهش های روانشناسی اجتماعی.دوره ۷ شماره۲۶٫ ۹۶-۷۹٫

۷- یعقوبی ابوالقاسم، مهدوی آزاده، محمدزاده سروه(۱۳۹۷)فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی و آموزشی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای.فصلنامه علمی پژوهشی سلامت روان کودک.

۸- محمدزاده، سروه. یارمحمدی واصل، مسیب(۱۳۹۷). برآورد مقدماتی پایایی و روایی مقیاس تله اجتماعی. فصلنامه شناخت اجتماعی، دانشگاه پیام نور

۹-یارمحمدی واصل، مسیب . محمدزاده، سروه(۱۳۹۷) عوامل روانی و اجتماعی مرتبط با شروع تزریق در افراد مبتلا به اختلال وابستگی به مواد. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد. دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری

۱۰- محمدزاده سروه ، محمدزاده سمکو (۱۳۹۵).روان شناسی داعش:سبب شناسی جذب و فرایندهای آموزش اعضا در گروه داعش.مجموعه مقالات تروریسم.موسسه مطالعات ملی.۷۹-۹۴

۱۱- Yaghoubi Abolghasem, Mohammadzadeh Serwa, Chegini Ali Asghar,  yarmohammadi Mosaeib,  zoghi paidar Mohammad reza(2015 The Relationship Between Attachment Styles, Self-Monitoring and Cybercrime in Social Network Users International Journal of High Risk Behaviors and Addiction. PubMed indexed

۱۲—Yaghoobi  Abolghasem, Mohammadzadehb Serwa, Mohammadzadeh Semko. (2016). Coping styles, resilience and emotional intelligence in clinical and nonclinical groups. International academic journal of social science. ISSN 2454-3918.

۱۳- Yaghoubi Abolghasem, Mohammadzadeh Serwa, Mohagheghi Hussien(2017) Reliability and Validity of the Study Addiction Scale in Undergraduate Students ofMedical Sciences Universities in Tehran.Journal of Addictive Behaviors, Therapy & Rehabilitation.6 (2).17-20

 

۱۴- Yaghoubi Abolghasem, Mokhtaran, Mehri, Mohammadzadeh Serwa(2017)Predicting Academic Burnout (Exhaustion) based on Cognitive Styles and Psychological Resilience

. I. Evo. Edu. Psy. Jour., (1)1: 7-13.

۱۵- Soltani Hasan, Mohammadzadeh Serwa, Makvandi Manoochehr, Pakseresht Siroos, Samarbaf-Zadeh Alireza (2016) Detection of Borna Disease Virus (BDV) in Patients with First Episode of Schizophrenia.  Iran J Psychiatry; 11:4: 257-261.

همایش،کنگره و سمینارها

۱-محمدزاده، سروه. محمدزاده، سمکوبررسی اثربخشی نوروفیدبک درمبتلایان به اختلال افسردگی مراجعه کننده به بیمارستان روانپزشکی قدس سنندج“ ،اولین کنگره بین المللی هیپنوتیزم و علوم وابسته. مشهد مقدس سروه محمدزاده-۷-۸ اردیبهشت۱۳۹۱(پوستر)

۲-محمدزاده، سروه. محمدزاده، سمکو “بررسی میزان اقدام به خودکشی ،فکر خودکشی وآرزوی مرگ در بیماران بسترس در مرکز روانپزشکی آموزشی قدس سنندج. سروه محمدزاده، سمکو محمدزاده دانشگاه علوم پزشکی زنجان ۱۱-۱۲ اسفند ۹۰٫

۳-محمد زاده، سروه. معتصمی، حمید.  صادقی، یدا… . محمدزاده ،سمکو. “بررسی اثربخشی متادون تراپی بر بهبود کیفیت زندگی و رضایت زناشویی معتادان مراجعه کننده به درمانگاه روانپزشکی قدس سنندج“. پنجمین کنگره سراسری اعتیاد. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۹-۱۱ اسفند۹۰

 

۴-محمد زاده، سروه. معتصمی، حمید.  صادقی، یدا… . محمدزاده ،سمکو”بررسی میزان همبودی مصرف مت آمفتامین ها در بیماران مراجعه کننده جهت ترک بیمارستان روانپزشکی قدس سنندج” پنجمین کنگره سراسری اعتیاد. دانشگاه علوم پزشکی زاهدان۹-۱۱ اسفند۹۰ و دومین همایش ملی آسیب های اجتماعی ایران

 

۵-محمدزاده،سروه. محمدزاده،سمکو“بررسی تاثیر موسیقی درمانی بر کاهش آژیتاسیون وبی قراری بیماران دو قطبی فاز مانیای بستری در بیمارستان روانپزشکی قدس سنندج“ سخنرانی در سومین کنگره ملی هنر درمانی ایران،اسفندماه۹۰

۶-محمدزاده، سروه “بررسی اثربخشی فعایت های دستی در افزایش توجه و تمرکز وحافظه بیماران مبتلا به اختلالات خلقی بستری در مرکز روانپزشکی قدس سنندج “،شانزدهمین کنگره کار درمانی ایران،آبانماه۹۰،دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

۷-محمدزاده، سروه،سمکو محمدزاده“بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به M Sشهر سنندج “هشتمین کنگره بین المللی MSمشهد مقدس،آبانماه۹۰

۸-محمدزاده، سروه.  محمدزاده، سمکو“ارزیابی کارکرد جنسی زنان متاهل مراجعه کننده به متخصص زنان شهر سنندج“ ، پنجمین کنگره سراسری خانواده وسلامت جنسی،آبانماه ۹۰، دانشگاه شاهد.

۹-محمدزاده سروه،محمدزاده سمکو“بررسی علل روانشناختی انتشار شایعه “ همایش ملی شایعه دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی. مهر۹۰

۱۰-محمدزاده، سروهکاربرد تحریک مغناطیسی جمجمه در درمان اختلالات روانپزشکی “، اولین همایش عصب روانشناسی بالینی ایران۲۵-۲۶ آبان۱۳۸۹

۱۱-محمدزاده،سروه.  محمدزاده ،سمکو“مقایسه نقاشی آدمک گودیناف در کودکان داغدیده وغیر داغدیده“، دومین کنگره هنردرمانی ایران،دانشگاه شهیدبهشتی۷-۵ آبانماه۱۳۸۸

۱۲-محمدزاده،سروه.محمدزاده،سمکوبحران معنویت در مبتلایان به اختلالات روانی همایش بین المللی حکمت سینوی(نشست اهمیت و ظرفیت امروزین طب سنتی )همدان،دانشگاه بوعلی سینا۲۲-۲۰آبانماه۱۳۸۸(جایزه بین المللی ابن سینا“)

۱۳-محمدزاده، سروه. نقش معناداری زندگی در بهداشت روان”، همایش ملی معناداری زندگی ،دانشگاه اصفهان،۱۵-۱۴ اردیبهشت۱۳۸۸

۱۴– محمدزاده،سروه.  محمدزاده ،سمکو مقایسه سبک های مقابله ای در افراد مبتلا به اختلال استرس پس ازسانحه و افراد بهنجار، اولین کنگره بین المللی اضطراب ۱۷-۱۹ مهر۹۱ دانشگاه علوم پزشکی مشهد

         

۱۵-محققی، حسین.یعقوبی ابوالقاسم، محمدزاده،سروه،سمیرا اکبری  بررسی رابطه حمایت عاطفی والدین واختلال اضطراب جدایی کودکان مهد کودک های منطقه یک استان همدان“ششمین کنگره بین المللی روانپزشکی کودک و نوجوان تبریز شهریور ماه۹۲٫

۱۶–. یعقوبی، ابوالقاسم. محمدزاده ، سروه.(۱۳۹۴). پیش بینی میرزان شادکامی بر اساس توانایی دیدگاه گیری اجتماعی در پرسنل پلیس.کنگره پلیس روانشناسی، مشاوره

۱۷-نقشبندی نرمین، شریفی ارکان، محمدزاده سروه(۱۳۹۵) تاثیر اعتیاد بر نرخ ارتکاب جرم در ایران. محلانتشار:

کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی.پوستر.

۱۸- نقشبندی نرمین، شریفی ارکان، محمدزاده سروه(۱۳۹۵) بررسی میزان ارتکاب جرم براساس طول مدت یا ماده مخدر مصرفی. کنفرانس جهانی روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی در آغاز هزاره سوم. پوستر

 

 

۱۹-Mohamadzadeh,srwa.  The role of transcranial magnetic stimulation in cognitive processes and treatment of psychiatric disorders. oral presentation. 4th congress of psychopharmachology-Turkey. antalya. 23-27November 2011. Index in Bulletin of clinicalpsychopharmachology,2011,vollume21,issue supplement2(oral presentation)

۲۰-Yousefi,fayegh. mohamadzadeh,srwa.  The relationship between mental health and academic achievement among Kordestan high school students. .  ۴th congress of psychopharmachology-Turkey. antalya. 23-27November 2011. Index in Bulletin of clinical psychopharmachology,2011,vollume21,issue supplement2(poster presentation)

۲۱-Mohamadzade,srwa.(2012) Investigation to effectiveness of neurofeedback on treatment major depressive disorder in patients client of Qods hospital. serwa. mohamadzadeh. 28th CINP congress of neuropharmacology. 3-7 june 2012//stockholm-sweden.index in international journal of neuropsychopharmachology.cambridge university press .vol:15supp:1.jun 2012issn:1461-1457.

 

۲۲-Mohammad Narimani , Mohamadzade  Semko, Abolghasemi  Abbas, Mohamadzadeh Serwa.(2012) Comparison psychological resilience and emotional intelligence in Post Traumatic Stress Disorder and normal people.psychopharmacology therapeutics update 2012-Turkey

 

۲۳-Serwa Mohamadzadeh  , Semko Mohamadzadeh. Effect of psychiatric drugs on improvement patients insight level in hospitalized patients in Qods educational-medicine center. psychopharmacology therapeutics update 2012-Turkey

 

۲۴-Mohammadzadeh,serwa. Mohammadzadeh, semko. Effectiveness electro cunvulsive therapy on patients with depression hospitalized inQODS HOSPITAL(2013).11th world congress of biological psychiatry Kyoto –japan..poster presentation

 

۲۵-Zoghi Paidar Mohammad Reza, Mohammadzadeh Serwa Mohammadzadeh, Semko  .(۲۰۱۵)Prevalence of Addiction in Patients with Psychiatric Disorder in Patients Hospitalized in Sanandaj Quds hospital.8th international congress of addiction science.

داوری:

داور مجله راهبردهای شناختی در یادگیری- دانشگاه بوعلی سینا

داور کنفرانس بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی و علوم رفتاری۱۳۹۶ تهران

 

 

حوزه های کاری مشاوره آنلاین خانم دکتر محمدزاده :

شما با مشاوره آنلاین خانم دکتر محمدزاده می توانید در درمان مشکلات اضطرابی، روابط عاطفی و شکست عشقی مشکلات زناشویی و مشاوره قبل از ازدواج مشاوره داشته باشید.

دیدگاه‌ها (0)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مشاوره آنلاین خانم دکتر محمدزاده”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *