ویژگیهای یک روان درمانگر ممتاز چیست؟

روان-درمانگر ، سامانه مشاوره آنلاین HiExpert

روان درمانگر دکتر بری ال.دانکن، آموزگار و پژوهشگری است که بیش از ۱۷۰۰۰ ساعت تجربۀ بالینی دارد. صاحب صدها اثر در زمینۀ مشاوره و روان درمانی از جمله ۱۷ کتاب است.

ابزار ابداعی او برای بهبود اثربخشی روان درمانی با عنوان سیستم مدیریت پیامد شرکای تغییر، هم اکنون از جمله رایجترین ابزارهای مورد استفاده برای نظارت بر پیامدهای روان درمانی و مشاوره در دنیاست.

آنچه در ادامه میاید خلاصه ای از آرای دکتر دانکن درباره ی ویژگیهای روان درمانگران ممتاز است.

تمرکز روی توانمندیها

روان درمانگر ممتاز روی استفاده از توانمندیهای درمانجو و فعالسازی منابع او تمرکز می کند. روان درمانگر ممتاز آگاه است که ۸۰ الی ۸۷ درصد موفقیت درمان وابسته به عوامل فرادرمانی و متعلق به درمانجو است.

تجربه ی خاص

تجربه مهم است اما نه آن نوع کلی تجربه که به ما گفته اند باعث موفقیت در روان درمانی می شود.

بلکه تجربه ی خاص در مورد مشکلات و مسائل خاص مانند زوج درمانی که مثلاً باعث می شود روان درمانگر ممتاز دقیقتر و سریعتر به ضابطه بندی مورد دست بزند.

مهارت در ایجاد اتحاد درمانی

روان درمانگران ممتاز با دسته ی گسترده ای از درمانجویان میتوانند اتحاد درمانی ایجاد کنند. این مهارت، خود نشان از مهارتهای بینفردی بالای روان درمانگران ممتاز دارد.

بر پایۀ این مهارتها، میتوان ده ویژگی برای رواندرمانگر ممتاز برشمرد:

۱) او باور دارد درمانجویان منبع اصلی خردمندی، ایده ها، نظریه ها و راهحل ها هستند. او می تواند به بروز عملی استعدادهای درمانجو کمک کند و منابع درمانجو را بیشینه سازد؛ البته به معنای آن نیست که روان درمانگر ممتاز از خردمندی، ایدهها، نظریه ها و راه حلها بی بهره است.

۲) او باور دارد درمانجو آنچه برای خویش در زندگی بهترین است را میداند و انگیزه و حتیدر شرایط دشوار توانایی و انگیزۀ لازم برای رسیدن به آن اهداف را دارد.

۳) او به دیدگاه درمانجو دربارۀ فواید روان درمانی احترام می گذارد و به طور منظمی بر مفید بودن روان درمانی نظارت میکند.

۴) او در شکل دادن به اتحاد درمانی با آن درمانجویانی که رابطه با ایشان دشوار است مهارت دارد و روان درمانی را حول محور اهداف و انتظارات درمانجو شکل می دهد.

روان درمانگر ممتاز “مردمی” است و شیوههای طبیعی برقراری ارتباط، قدردانی و ابراز حسن تفاهم را بلد است.

روان درمانگر ممتاز انساندوست است و این دوست داشتن را به خوبی نشان می دهد.

پیشنهاد میکنیم این مقاله را بخوانید: چه کنیم که از مشاوره بهتر نتیجه بگیریم؟

۵) روان درمانگر برقراری اتحاد درمانی را به شانس وانمیگذارد؛ روان درمانگر ممتاز فضای ً چه حال و اوضاعی ساختارمندی را در هر جلسه به بحث دربارهی این که درمانجو واقعا دارد اختصاص می دهد و بنا به همین اطالعات تغییرات الزم را انجام می دهد.

۶) او با مهارت، گفتگوی خود با درمانجو را روی این نکته متمرکز میکند که درمانجو چه میخواهد و پیچیدگیهای موضوعات مطرح شده و انتظارات درمانجو را به سوی اهدافی عینی و قابل دسترس هدایت میکند که حرکت به سوی آنها موجب تغییر زندگی درمانجو میشود.

۷) روان درمانگر تا مغز استخوان خوشبین است اما ساده لوح و خوشباور نیست.
هرچند میتواند عمیقا با ناخوشنودیهای درمانجو همدلی کند اما از این که این دردمندیها را تنها راه فهم و شناختن درمانجو بداند سرباز میزند.

۸) او باور دارد رواندرمانی به معنای تغییر است و با انجام دادن کاری که به نفع درمانجو نیست راضی نمی شود.

روان درمانگر ممتاز باور ندارد که “درمان حمایتی” کافی است یا ادامه یافتن روال رایج زندگی کنونی درمانجو راهبرد طولانی مدت خوبی است.

او این را هم میداند که مفید بودن روان درمانی برای همۀ درمانجویان ممکن نیست.

۹) او رشد و پرورش خود را به شانس و تصادف واگذار نمیکند.

روان درمانگر ممتاز نتایج کار خود را در طول زمان بررسی کرده و فعاالنه برای بهبود خویش تالش میکند. او از این که برخی کارها را برای اولین بار انجام دهد نمیترسد.

برای روان درمانگر ممتاز آموختن از درمانجویانی که از کار با او بهره نمیبرند امری ترسناک نیست.

۱۰)روان درمانگر برای درمانجویان خود و کسانی که خدمترسانی را برای او ممکن می سازند فردی قابل اعتماد است.

روان درمانگر ممتاز به خوبی متوجه ارزشمندی خدمات روانشناختی است و میداند که این خدمات بایستی خردمندانه مورد استفاده واقع شوند.

او میداند ادامه یافتن چنین خدماتی نیازمند شناخته شدن قدر و قیمت این فعالیتها است و به همین دلیل سرمایه گذاران خدمات روانشناختی بایستی از سرمایه گذاری خود منتفع شوند.

دانکن، بری ال . ویژگیهای روان درمانگر ممتاز. مترجم: علی فیضی

سامانه مشاوره آنلاین HiExpert

Fatemi

نوشته‌های مرتبط

قوانین ارسال دیدگاه

  • شما میتوانید سوالات و دیدگاههای خود را با تکمیل قسمتهای زیر برای ما بفرستید تا بنام شما منتشر گردد.
  • آدرس ایمیل شما به هیچ عنوان منتشر نخواهد شد.
  • دیدگاهها و نظرات شما برای ارتقاء کار سایت مشاوره آنلاین HiExpert ارزشمند می باشد...
دیدگاه‌ها

*
*