سلامت روان، همان سلامت فكر و قدرت سازگاري فرد با محيط و اطرافيان است همچنان كه از جسم خود دفاع مي كنيم روح خود را نيز بايد مقاوم تر كنيم تا زندگي بهتري داشته باشيم در زندگي “چگونه بودن” خيلي مهمتر از “بودن يا نبودن ” است ايجاد فرصت براي شكوفايي استعدادها، توانايي ها و كنار آمدن با خود و ديگران يكي از اهداف مهم و اساسي بهداشت رواني است.

جوامع مختلف سعي مي كنند تا سياست هاي مربوط به بهداشت رواني را سازماندهي كنند، اصول كلي، در اين تلاش، سالم سازي محيط فردي و اجتماعي است كه افراد جامعه را در بر مي گيرد اين نگرش حكم مي كند كه خانواده ها بيش از پيش با بهداشت رواني خانواده و چگونگي پيشگيري و درمان بيماري هاي روحي آشنا شوند.

سلامت روان

چون در برخورد با چالش ها و مشكلات روزمره، ما براساس ويژگي هاي رواني خود با آنها برخورد مي كنيم هرچه از سلامت رواني بيشتري برخوردار باشيم به يقين آسيب پذيري ما كمتر خواهد بود با برخورداري از سلامت فكر و روان مي توانيم به موفقيت هاي بيشتري برسيم و بيش از پيش بر مشكلات غلبه كنيم.

 

شش بعد سلامت روان عبارتند از:

 

١. خودپذیری:

از نگرش مثبت به خود برخوردارند، جنبه های متعدد خود را می پذیرند، از جمله ویژگیهای مثبت و نقاط ضعف خود را.

 

٢. روابط مثبت با دیگران:

روابط گرم، رضایتبخش و مطمئنی با دیگران دارند، به رفاه دیگران اهمیت میدهند، از همدلی عمیق، محبت و صمیمیت برخوردار هستند، و مصالحه در روابط انسانی را درک میکنند.

 

٣. خودمختاری:

خودمختار و مستقل هستند، در برابر فشارهای اجتماعی برای فکر کردن و عمل کردن به شیوه خاص مقاومت می کنند و رفتارشان را از درون تنظیم می کنند و با معیارهای شخصی خودشان را ارزیابی می کنند.

 

٤. تسلط بر خود و محيط تحت كنترل خود:

در رابطه با اداره کردن خود و محیط، احساس تسلط و شایستگی می کنند؛ مجموعه پیچیده ای از فعالیتهاي خود را کنترل میکنند؛ از فرصتهای موجود در محیط استفاده موثر می کنند؛ می توانند موقعیتهایی را انتخاب کنند یا به وجود آورند که با نیازها و خواسته ها یا ارزشهای شخصی مناسب باشد.

 

٥. هدف در زندگى:

در زندگی هدف دارند؛ احساس می کنند زندگی حال و گذشته معنی دارد، برای زندگی کردن برنامه و هدفهایی دارند.

 

٦. رشد شخصی:

احساس میکنند جریان رشد ادامه دارد، خود را رشد کننده و گسترش یابنده میبینند، به روی تجربیات جدید گشوده هستند، به صورتی تغییر میکنند که بیانگر خودآگاهی و اثربخشی بیشتر است.

 

دکتر علی ابراهیمی متخصص روانشناس بالینی

سامانه مشاوره آنلاین HiExpert

مقالات پیشنهادی